1st Km of Alexandroupoli-Feres road, Alexandroupoli +30 2551 0 25171

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έξυπνου κάδου συγκομιδής απορριμμάτων με ενσωματωμένες δυνατότητες επικοινωνίας και με κατάλληλα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά για την ουσιαστική αναβάθμιση του τρόπου συλλογής, αποκομιδής απορριμμάτων σε αστικά και ημι-αστικά περιβάλλοντα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα έξυπνο σύστημα με δυνατότητες μέτρησης του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων που θα περιέχει και το οποίο θα δύναται να συνδυαστεί με κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα που θα προβλέπει την πορεία συγκέντρωσης των απορριμμάτων και θα ειδοποιεί, πριν την ολοκλήρωση, με κατάλληλο ηλεκτρονικό επικοινωνιακό σύστημα τον εκάστοτε υπεύθυνο του δήμου ή της αντίστοιχης ενότητας, για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κάδος γέμισε. Το προτεινόμενο ηλεκτρονικό έξυπνο σύστημα ανακύκλωσης θα διαθέτει ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πάνελ που θα του επιτρέπει την απρόσκοπτη ενεργειακά συλλογή των αιτούμενων δεδομένων από τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά (και όχι μόνον) αισθητήρια.

Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και χρησιμοποίηση ενός τέτοιου έξυπνου κάδου θα παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής αξιοποίησης των παρεχόμενων δεδομένων των αντίστοιχων κάδων ανά δήμο, με άμεσο αντίκτυπο στις αποφάσεις για τον προγραμματισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων στο εκάστοτε δήμο. Παράλληλα και πέρα από την όποια περιβαλλοντολογική επιβάρυνση προκαλείται μέσω της αδιάλειπτης κίνησης των οχημάτων συλλογής των απορριμμάτων ανεξαρτήτως της διαθέσιμης χωρητικότητας των υφιστάμενων κάδων, δύναται να παρατηρηθεί και η αντίστροφη εικόνα, όπου τα απορρίμματα λόγω έλλειψης κενού χώρου στους κάδους, έχουν ξεχειλίσει από τους κάδους δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες για την υγιεινή και για το περιβάλλον, αναπτύσσοντας κρίσιμες εστίες μόλυνσης στις αντίστοιχες περιοχές που εδράζονται. Στόχος του προτεινόμενου ηλεκτρονικού συστήματος είναι επίσης η βελτιστοποίηση του συνολικού οικονομικού κόστους συγκομιδής απορριμμάτων με την παράλληλη ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης δαπάνης για τον (μεγάλο συνήθως) στόλο οχημάτων που απαιτείται να μετακινηθεί ώστε να εξυπηρετήσει όλους τους κάδους της εκάστοτε δημοτικής ενότητας-δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, καθώς και πολλούς άλλους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες, θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της προτεινόμενης επένδυσης ένας καινοτόμος, έξυπνος κάδος απορριμμάτων.

Αναφορικά με τα αστικά απορρίμματα, πέραν του συνολικού πλήθους απορριμμάτων που καταμετράται ανά τακτά χρονικά διαστήματα της τάξης της 10ετίας, πραγματοποιείται και η ετήσια καταγραφή αστικών απορριμμάτων. Η απαρχή καταγραφής αυτής της κατηγορίας απορριμμάτων χρονολογείται στο 1995 και αποτελεί ένα βασικό δείκτη παραγωγής και διαχείρισης απορριμμάτων σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Ποσοστιαία, τα αστικά απορρίμματα αποτελούν περίπου το ένα δέκατο των συνολικών παραγόμενων απορριμμάτων, ωστόσο, λόγω της ετερογενούς τους σύνθεσης, η περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή τους αποτελεί μεγάλη πρόκληση και, έτσι, μία γενική απεικόνιση του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων της εκάστοτε υπεύθυνης δομής (δήμος, κράτος, κλπ.) είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Με βάση στοιχεία μετρήσεων που παρέχονται από τη Eurostat, κατά το 2014, ο αριθμός των απορριμμάτων ανά κάτοικο ανέρχεται στα 4931 κιλά για το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ειδικότερα για τη χώρα μας ο αριθμός αυτός αγγίζει τα 6404 κιλά ανά κάτοικο, καθιστώντας έτσι την Ελλάδα 9η μεγαλύτερη παραγωγό κατά κεφαλήν απορριμμάτων εκ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 11η στην αντίστοιχη εκτεταμένη λίστα 37 χωρών της Ευρώπης

Ως εκ τούτου, ο προτεινόμενος έξυπνος κάδος αποσκοπεί σε πολλαπλά οφέλη όπως αυτά προσδιορίζονται και απαιτούνται τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία του τόπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Η προτεινόμενη επένδυση συνάδει απόλυτα με τις σύγχρονες περιβαλλοντολογικές πολιτικές για χρηστή διαχείριση των απορριμμάτων ενώ τεκμηριώθηκε με πληθώρα επιχειρημάτων ότι μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επωφελής και οικονομικά ενδιαφέρουσα, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο και για την Περιφέρεια και την πατρίδα μας εν γένει αλλά και την Εθνική Οικονομία.

Το δε ισχύον νομικό πλαίσιο για τα απορρίμματα έχει ενσωματωμένους συγκεκριμένους αυστηρούς περιβαλλοντολογικούς περιορισμούς και όρους των οποίων η μη τήρηση συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Πέρα από την περιβαλλοντική ευθύνη (ΠΔ 148-2009), σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2004/35/ΕΚ ισχύει και ποινική ευθύνη η οποία ακολουθεί τη βασική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που έχει ενσωματωθεί στον νόμο 4042/2012.

Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έξυπνου κάδου με προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες για ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων είναι εκ των ων ουκ άνευ και η συγκεκριμένη επένδυση προτείνει την επωφελή αξιοποίηση του προτεινόμενου συστήματος που αποτελεί επιτακτική ανάγκη στον χώρο των απορριμμάτων και στο πλαίσια της έξυπνης πόλης και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT).